Svěřenské fondy a ochrana rodinného majetku

Svěřenské fondy se velmi často využívají pro ochranu rodinného majetku. Jak to funguje a v čem tkví výhody tohoto právního konstruktu?

K čemu slouží svěřenský fond

Rodinný svěřenský fond se využívá mimo jiné mezigenerační transfer majetku. Tímto majetkem mohou být například nemovitosti či rodinný podnik. Založit lze fond ještě za života nebo dokonce pro případ smrti. Výhodou takového transferu je jeho bezpečnost, ale také poměrně snadná forma realizace této myšlenky.

Pokud nechcete svým počínáním rozrušit vztahy uvnitř rodiny, představuje svěřenský fond vhodnou alternativu, neboť takový majetek zpravidla nepřechází do dědického řízení, byť právní doktrína o tomto nemá ještě zcela jasno. Dědické řízení bývá přitom velmi častou příčinou sporů uvnitř rodiny.

U rodinného podniku umožňuje svěřenský fond potomkům zakladatele využívat výhod firmy, kterou by sami nedokázali spravovat dle představ jejího současného majitele.

Majetek ve svěřenském fondu lze taktéž ochránit před exekucí, jíž by mohli rodinný majetek ohrozit potomci, pokud by jej zdědili. Obdobně dokáže svěřenský fond zamezit tomu, aby majetek propadl státu. Díky tomu je institut svěřenského fondu velmi dobře využitelný i v měřítkách méně movitých rodin.

Výsledkem je účelově osamostatněný majetek, který nemá právní osobnost (subjektivitu). Jednoduše řečeno tedy nemá žádného faktického vlastníka (byť zákon tohoto vlastníka alespoň částečně presumuje) nebo bychom mohli jeho stav opsat i tak, že vlastní sám sebe.

Jak se organizuje svěřenský fond

Jakýmsi kvazi-realizátorem vlastnických práv je správce fondu. Tato práva jsou vykonávána vlastním jménem a na účet fondu. Za svěřené prostředky nese správce plnou právní zodpovědnost.

Rodinný majetek lze jeho prostřednictvím svěřenského fondu spravovat velmi efektivně a zároveň udržet jeho celistvost. Je však nutné vhodně nastavit pravidla, v souladu s nimiž bude fond spravován nyní i v budoucnu.

Je-li založen svěřenský fond pro případ smrti, je stanoveno, že si zakladatel přeje, aby s majetkem bylo dle jeho vůle nakládáno i po jeho úmrtí.

Svěřenský fond může být během své existence dále doplňován. Přípustné je doplnění zakladatelem, ale i jinými osobami. Ačkoli tyto osoby mohou vložit svůj majetek, již se zakladateli nestávají.

Jak vzniká svěřenský fond

V současných podmínkách svěřenský fond oficiálně vznikne okamžikem, kdy svěřenský správce přijme pověření ke správě fondu (pokud není vznik fondu stanoven na dobu pozdější). Takto vzniklý svěřenský fond je třeba zapsat do příslušné evidence.

Svěřenský fond by měl mít vlastní označení. Rovněž je klíčový tzv. statut. Ten je zakladatelskou listinou vydávanou zakladatelem. Statut ovlivňuje zásadním způsobem celkovou kvalitu fondu. Zároveň musí naplňovat zákonné náležitosti.

Minimálně by měl statut obsahovat označení fondu, vymezení majetku a účelu, podmínky plnění fondu, stanovenou dobu trvání fondu za předpokladu, že není zřízen na dobu neurčitou, určení osoby obmyšlené, stanovení počtu správců a vymezení zásad způsobu jejich činnosti.

Každý svěřenský fond by měl být založen po pečlivé analýze aktuálních poměrů zakladatele či jeho blízkých. Tímto se zajistí, že fond bude fungovat dle přání jeho zakladatele, a to i v krizových situacích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *