Zdravotní pojištění cizinců v ČR

Zdravotní pojištění cizinců je v tuzemsku povinné. Může však mít různou formu. Kdy se mohou cizinci účastnit veřejného pojištění a jak lze případně situaci řešit jiným způsobem?

Občané EU a zdravotní pojištění

Pro občany EU je zdravotní pojištění při vycestování zajištěno v rámci nutné a neodkladné péče prostřednictvím průkazu EHIC. Nad rámec se však obvykle doporučuje ještě sjednání komerčního cestovního pojištění pro cizince.

Obecně se účast na veřejném zdravotním pojištění zakládá trvalým pobytem nebo výdělečnou činností u zaměstnavatele s trvalým pobytem zde.

U občanů EU ovšem platí výjimky. Pokud tedy má dotyčná osoba v tuzemsku trvalý pobyt, ale výdělečně činná je v jiném státě, z českého zdravotního pojištění je přesto vyňata a pojištěna je v dotčené zemi.

Analogicky podobně je tomu při přesunu bydliště do jiného členského státu, když dotčená osoba výdělečnou činnost nevykazuje žádnou.

U přechodného pobytu cizinců je situace odlišná, zdravotní pojištění pro cizince s přechodným pobytem se řeší sjednáním komerční pojistky. Doklad o pojištění musí cizinec předložit již při žádosti o přechodný pobyt.

Účast cizinců ve veřejném zdravotním pojištění

Cizinec, tj. občan tzv. třetí země, se veřejného zdravotního pojištění může účastnit za předpokladu, že má v ČR trvalý pobyt, případně na základě zaměstnání. Zaměstnavatel dotčené osoby musí mít sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.

Pro zaměstnavatele z toho plyne především povinnost za cizince zdravotní pojištění odvádět. V současné době jsou sazby stanoveny ve výši, které hradí zaměstnavatel 9 %, zaměstnanec hradí 4,5 %, celkem tak zdravotní pojištění činí 13,5 % z hrubé mzdy.

Komerční zdravotní pojištění pro cizince

V případě, že se cizinec veřejného pojištění účastnit nemůže, sjednává si pojištění komerční. To platí pro cizince i pro ty části roku, po které zaměstnání nevykonává a veřejného pojištění se tedy neúčastní.

Komerční pojištění může mít v první řadě formu nutné a neodkladné péče. Tento typ pojištění se doporučuje u krátkodobých pobytů do 90 dnů.

Pro delší pobyty nad 90 dnů je vhodná komplexní ochrana. Pojistné krytí je zajištěno v případě akutních obtíží, ale také například u preventivních lékařských kontrol.

Povinnosti zaměstnavatele spojené se zaměstnáváním cizinců

Se zaměstnáváním cizinců je kromě obvyklých povinností vůči zdravotní pojišťovně spojena celá řada jiných nutných úkonů.

Zaměstnavatel musí proto provést hlášení volných pracovních míst, dále je povinen ověřit, zda cizinec vlastní potřebné povolení k zaměstnání, vede si evidenci zaměstnaných cizinců, má oznamovací povinnost vůči krajské pobočce Úřadu práce a řadu jiných úkolů.

Zaměstnávat cizince je proto nesporně velmi komplikované, avšak často jediné možné řešení. Způsob, jímž je možné si komplikovanou administrativu zjednodušit, je oslovit pracovní agenturu IRS Czech, která zajistí vše potřebné včetně víz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *