Překlady z rumunštiny a překlady do rumunštiny

Potřebujete špičkový překlad do rumunštiny? Poptáváte expresní překlady z rumunštiny? Překladatelská agentura Express-Preklady.cz, to je profesionální tým překladatelů, který působí na trhu již od roku 2012.

Překlady z rumunštiny a překlady do rumunštiny u profesionální online agentury

Překládáme pro firmy i pro jednotlivce. Našimi klienty jsou obchodní společnosti, úřady, státní instituce, právní kanceláře i vysoké školy. Zvládneme textové materiály velkého rozsahu, ale stejně tak se zabýváme i krátkými překlady pro jednotlivce.

Specifika rumunského jazyka

Rumunštinou se hovoří především v Rumunsku a v Moldavsku, kde je oficiálním jazykem. V Moldavsku se však z historických a politických důvodů nazývá moldavštinou, přestože jde o stejný jazyk. Dále se rumunština užívá v Srbsku na území oblasti Vojvodina, v Maďarsku a Bulharsku, ale i na dalších místech.

Románský jazyk formovaný mnoha vlivy

Před příchodem Římanů obývali území dnešního Rumunska Dákové. Mluvili indoevropským jazykem, kterému se říká dáčtina. V současné rumunštině jsou přibližně tři stovky slov, o kterých se soudí, že pocházejí právě z dáčtiny – příkladem je slovo brânză (sýr). Počátkem 2. století se Dákie stala římskou provincií a úředním jazykem se stala latina.

Dalším zdrojem, který ovlivnil rumunštinu, byly slovanské jazyky. Především to byla staroslověnština, která se v Rumunsku používala jako liturgický jazyk až do 18. století. Dále to pak byly bulharština, srbština a ukrajinština. Slovanského původu je až pětina rumunské slovní zásoby, ale jelikož jde často o archaismy, pouze asi deset procent slovní zásoby současného jazyka tvoří slovanská slova.

Od 19. století bylo do rumunštiny převzato mnoho slov z ostatních románských jazyků, převážně z francouzštiny a italštiny. Celkově asi osmdesát procent rumunské slovní zásoby tvoří slova latinského původu.

Písmo pro zápis rumunštiny – latinka i cyrilice

Nejstarší rumunské texty byly zapsány cyrilicí, první text napsaný latinkou pochází z 16. století. Latinka se začala používat nejprve na území Sedmihradska a počátkem 19. století se ujala i v Moldavsku a Valašsku. Cyrilice se užívala až do roku 1860, kdy byly poprvé stanoveny pravopisné normy. Ovšem v Moldavské SSR se upravená ruská cyrilice jako písmo používala až do roku 1989 a v Podněsteří se užívá i v současnosti.

Zajímavosti rumunštiny

· Je zřejmě prvním románským jazykem, který se oddělil od latiny a kvůli své izolaci způsobené geografickými faktory nebyl až do moderní doby ovlivněn ostatními románskými jazyky.

· Je jediným románským jazykem, který byl ovlivňován pravoslavnou a ne římskokatolickou církví a na který měla rovněž vliv slovanská a turecká kultura.

· Rumunská gramatika rozeznává pouze pět pádů, dále tři rody (mužský, ženský, střední) a dvě čísla (jednotné a množné).

· Je jediným románským jazykem, ve kterém se určitý člen neklade před slovo, ale připojuje se na jeho konec.

· Rumunská gramatika vychází převážně z latiny, ovšem v jazyce se vyskytují také jevy, které se objevují pouze u jazyků tzv. balkánského jazykového svazu. Řadí se sem kromě rumunštiny a jejích dialektů také třeba albánština, makedonština, bulharština, řečtina, turečtina a některá nářečí srbštiny. Mezi jevy, které mají tyto – jinak svým původem velmi odlišné – jazyky společné, patří například postavení určitého členu, který je postponovaný, tedy připojený na konec slova (nestojí před slovem), nebo způsob vytváření budoucího a minulého času či nepřítomnost infinitivu.

Jazyková rodina rumunštiny:

Jazyky indoevropské – románské – východorománské – balkanorománské.

  • Počet mluvčích se odhaduje na 25 milionů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *